Informace o stravovaní

Informace o stravování MŠ nám. Svornosti 8 s platností od 1.9. 2017

Vážení rodiče,

prosím nepřehlédněte následující důležité informace o stravování vašich dětí.

 

Přihlašování a odhlašování ze stravování

Dítě ke stravování přihlásí rodiče podáním přihlášky u vedoucí stravování, která platí jeden školní rok. Při nepřítomnosti strávníka se jídlo odhlašuje i přihlašuje den předem do 13.00 hod. buď telefonicky nebo SMS formou na mobilním čísle 776 468 007, emailem na adresu SJ-nam.svornosti8@email.cz , osobně u vedoucí stravování a nebo ve školní kuchyňi.

Při onemocnění dítěte není možné odebírat státem dotovanou stravu (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů). Do jídlonosiče se poskytuje strava za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy rodič dítě odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb ve znění pozdějších novelizací). Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla pro nemocné dítě (první den nemoci), je nutné si přinést pro tento účel tzv. jídlonosič.  Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě! Obědy pro nemocné se vydávají na kuchyňkách jednotlivých tříd v době od 12.00 - 12.30 hod. Odpolední svačinky pro děti odcházející po obědě se vyzvedávají na parapetech každé třídy do 13.00 hod.

Pozor!
Pokud dítě ze stravy neodhlásíte, bude stále vedeno jako strávník a stravné vám bude účtováno i za dny jeho nepřítomnosti v MŠ.

Budete-li  požadovat pouze svačinku nebo oběd + svačinku, je nutno se osobně domluvit s vedoucí školní jídelny před nástupem dítěte do MŠ (kancelář vedle třídy B v přízemí).

Ceny stravného od 01. 09. 2017

Děti 3 – 6 let          Děti 7 – 10 let  
Přesnídávka 8,- Kč   Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 22,- Kč   Oběd 24,- Kč
Odpolední svačinka 8,- Kč   Odpolední svačinka 9,- Kč
Celodenní 38,- Kč   Celodenní 42,- Kč

 

Způsob úhrady stravy

 

Zákonný zástupce je seznámen před nástupem dítěte do mateřské školy o možných způsobech úhrady stravy. Platba stravy se provádí vždy na účet školní jídelny:

710 564 0217/0100

a) inkasním příkazem - zřízení inkasa na vašem bankovním účtu, kde nastavíte limit (max.1500Kč) a číslo účtu, ze kterého se inkaso strhne. Číslo svého účtu uvedete na přihlášce ke stravování. Částka je inkasována vždy měsíc předem do 15. dne.
b) jednorázovým či trvalým příkazem z účtu - převod se provádí na stejný účet, měsíc předem do 15. dne (v listopadu za prosinec). Variabilní symbol vám sdělí vedoucí stravování.
c) složenkou - jen ve výjimečných případech po osobní domluvě s vedoucí stravování. Opět se platí měsíc předem do 15 dne.

V případě opakovaného neuhrazení stravného k tomuto datu (tři dny převod mezi bankami) může být Vaše dítě vyloučeno z MŠ (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a řád školy).

Nebude-li mít strávník uhrazené stravné a nebude projednána s ředitelkou školy či vedoucí stravování náprava či další postup, nemůže se dítě účastnit předškolního vzdělávání.