Projekty

ZAPOJENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY  DO  PROJEKTU EU ( HRAZENÝCH Z OPERAČNÍCH PROGRAMU) A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

 

Cílem je zapojení co nejvíce pedagogických pracovníků do seminářů a zahraničních stáží, které pomohou k rozvoji osobnostních a profesních kompetencí, k získání zkušeností v předškolní pedagogice, seznámení se se zahraničním školstvím a implementace příkladů dobré praxe do naší mateřské školy. Všechny semináře a stáže jsou plně hrazeny z EU operačních programů, které naše mateřská škola získala přihlášením se a podporou těchto projektů.

 

Ředitelka školy zapojila pracovníky naší mateřské školy do následujících projektů:

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou  a „ Empiricou Schola“, se sídlem v Praze ,se Mateřská škola, nám. Svornosti 8, zapojila  do projektu:
„ ROZVOJEM OSOBNOSTNÍCH A PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELU MŠ A ZŠ K VYŠŠÍ KVALITĚ“.  V rámci projektu se vybraní pedagogičtí pracovníci zúčastnili tzv. „ letní školy“ ve Vyškově a v Týnci nad Vltavou. Součástí projektu byla návštěva mateřských škol ve Walesu. Současně účast na seminářích a sezná-mení se s projektem, „ The Incredible Years – Úžasná léta“, na pracovišti centra pro empirický výzkum ověřené rané intervence (CEBEI) na Bangor univerzitě ve Walesu. Naši pedagogičtí pracovníci se měli možnost seznámit s projektem, který je zaměřen na socio-emoční stránku dětí, která je nejenom u nás, ale i v zahraničí problematickou oblastí a mnohdy vyústí ve velmi časté odklady školní docházky. Případně navázat spolupráci s universitou a mateřskými  školami ve Walesu. Zkušenosti z cest, videozáznamy a fotografie budou prezentovány na poradách naší MŠ. Zároveň účastníci projektu, Mgr. D. Ko- márková) zpracovali hodnotící velmi obsažné zprávy ze zahra-niční stáže, které budou publikovány ve sborníku  vydaného Masarykovou uni-versitou v Brně. Vyústění projektu, zhodnocení a setkání všech účastníků projektu z celé České republiky ( 90 frekventantů) se uskutečnilo 19. 3. 2015 na Masarykově universitě v Brně.  Součástí projektu je rovněž zaměření  se  na rozvoj mentorských dovedností pedagogů. Nový „Karierní řád“ který má být realizován od 1. 9. 2015, reflektuje potřebu mentorů na pracovištích.

Projekt „ŠKOLKA NOVÉ GENERACE“ – předškolní výchova a vzdělávání 21. století s možností návštěv bezplatných seminářů zaměřených na rozvoj profesních kompetencí v oblasti polytechnického vzdělávání, osobnostního profesního rozvoje a výpočetní techniky:

- Workshopy  - Zahrada, Dílna, Stavebnice, Pokusy a omyly, voda a písek.

 

- Workshopy – interaktivní tabule

- Semináře k rozvoji osobnosti pedagoga

- Získání praktických zkušeností  v rámci pětidenních  zahraničních stáží ( Walles v lednu s účastí dvou  pedagogů, v dubnu stáže pro dva pedagogy do Anglie – Londýn, jeden pedagog Španělsko – Granada)

 

Projekt  ve spolupráci s Mendelovou universitou – „ Universita lektorů“ – řed. školy Mgr. D. Komárková byla vybrána a  oslovena ke spolupráci s universitou,  aby poskytovala stáže především vedoucím pracovníkům v regionu Jihomoravského kraje. Cílem je podpořit vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků v mateřských školách, a to prostřednictvím realizace odborných stáží, a to v osobnostním a sociálním rozvoji. Mgr. D. Komárková ve spolupráci s  univerzitou zajišťuje stáže na našem pracovišti, garantuje poskytnutí součinnosti, prezentuje Mateřskou školu, nám. Svornosti na veřejnosti. Dne 4. 2.2015 se uskutečnila závěrečná konference, kde proběhlo oboustranné zhodnocení projektu a jeho přínos.

 

Projekt „ Za hranice“ – umožňuje, v rámci EU projektu, zahraniční stáže pedagogickým pracovníkům naší mateřské školy zaměřených na získávání zkušeností a poznatků o školských systémech spojenou s  návštěvou předškolních zařízení v Anglii – Londýn ( 2 pracovnice) a Španělsku – Granada ( 1 pracovník).

 

PROJEKT ve spolupráci s neziskovou organizací EDULAB – má za cíl digitalizaci pracovníků mateřské školy.

Pedagogičtí pracovníci se účastní seminářů k získání dovedností práce s interaktivní tabulí a tablety. Snahou vedení MŠ je získání finančních prostředků na zakoupení interaktivních tabulí SMART BORD a kvalitních programů pro děti.

 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI:

Spolupráce se Střední pedagogickou školou při I. německém gymnáziu Mendela – poskytování stáží studentkám III. ročníku pedagogické školy probíhají u nás od října 2014 do června 2015. Na mateřské škole je umožněna studentkám i praxe, kterou zajišťuje ředitelka Mgr. D. Komárková a prof. Koloušková ze SpgŠ.

Spolupráce s Masarykovou universitou, poskytování praxe studentkám fakulty předškolní pedagogiky a speciální pedagogiky probíhá průběžně. Je garantová-na  a vedena rovněž Mgr. D. Komárkovou .

Spolupráce se školami partnerského města ze Stuttgartu (Německo) – se uskutečnila/ní stáž studentů na podzim roku 2014 a v květnu 2015. Cílem je vzájemná výměna zkušeností, seznámení studentů se školskou soustavou v ČR zajištěna řed. Mgr. D. Komárkovou.

 

Mateřská škola, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace se zapojila do dvou projektů, jehož realizátorem je Statutární město Brno:

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“.

Aktivity na podporu rozvoje vzdělávání a spolupráce škol v území.

Doba realizace: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2017

 

Název projektu: „ Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v městě Brně

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0./0.0./15­- 007/0000244

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Zahájení projektu: 1. 9. 2016

Ukončení projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace 24 měsíců

Cílem projektu je vyšší dostupnost, kvalita a intenzita předškolního vzdělávání v městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

 

Další projekt je realizován přímo mateřskou školou, která je příjemcem finančních prostředků z Evropské unie.

Název projektu: Pomoz mi, abych to dokázal

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005640

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory:    582 872,00  Kč

 

Naše mateřská škola získala dotaci  v rámci výzvy 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

V projektu máme možnost využít finanční prostředky na podporu vzdělávání pedagogů v seminářích zaměřených na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi, osobnostní rozvoj pedagogů a na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti  v rozsahu 16 hodin.

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování akreditovaného vzdělávacího programu zaměřeného na získávání dovedností, znalostí  v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti, osobnostního rozvoje a inkluze.

 

Výměna  zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy naší mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Spolupráce s rodiči – realizace seminářů pro rodiče zaměřené na zajímavá témata k výchovně vzdělávací oblasti a psychologické aspekty v působení na děti předškolního věku. Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor či informace pro zvážení všech faktorů spojených s nástupem do základní školy.

 

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou se a univerzitami v ČR se podílíme na řešení čtenářské a matematické pregramotnosti v rámci výzkumného projektu.

Název projektu: „ Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání“ je realizován v rámci prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu  se specifickým cílem Zvýšení kvality v předškolním vzdělávání.

Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0.16-011/0000663

Doba trvání:      leden 2017 – prosinec 2019

Cílem projektu je prostřednictvím společenství praxe propojit pedagogickou praxi a akademické prostředí, a tím podpořit rozvoj profesních kompetencí učitelů MŠ a studentů oboru Učitelství pro MŠ. Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ prostřednictvím tzv. společenství praxe učitelů MŠ, speciálních pedagogů, psychologů, oborových didaktiků a didaktiků předškolního vzdělávání.

.: