"/userFiles/http://1.ms-svor.cz/userFiles/qq.png Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání | ZŠ a MŠ, nám. Svornosti BRNO

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

1. Předmět úpravy

1.1.    Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

1.2.    Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

1.3.    Podle § 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitelka. Podmínky, splatnost úplaty, možnosti snížení úplaty či osvobození od úplaty a nejvyšší možnou výši úplaty upravuje § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.

2. Plátci úplaty

2.1.    Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce.

3. Výše a splatnost úplaty

3.1.    Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce s výjimkou finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu

3.2.    Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

3.3.    V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.

3.4.    V době přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin, bude úplata za předškolní vzdělávání snížena nebo zcela prominuta.

3.5.    Vzdělávání v dětí v tzv. povinném vzdělávání se poskytuje bezúplatně.

3.6.     Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne daného kalendářního měsíce.

3.7.    V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.

3.8.    Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

3.9.    Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený účet nebo lze výjimečně úplatu uhradit hotovostně v pokladně mateřské školy ve stanoveném termínu oproti příjmovému dokladu.

4. Snížení nebo prominutí úplaty

4.1.    Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální dávky na nezaopatřené dítě, dávku pomoci v hmotné nouzi nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

4.2.    Snížena může být úplata pro dítě, které se v souladu s §34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí ve výši 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

4.3.    Zákonný zástupce musí o snížení nebo prominutí úplaty požádat sám na formuláři mateřské školy. Ředitelka školy rozhoduje na základě této písemné žádosti.

5. Stanovení výše úplaty na období školního roku 2018/2019 je 440kč/měsíc (bylo stanoveno dne 3. 5. 2018 veřejným oznámením předchozí ředitelky školy Mgr. Danuše Komárkové).

5.1.    Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a kterému bylo vydáno rozhodnutí o snížení úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 300Kč.

6. Účinnost

6.1.         Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1. září 2018

V Brně dne 27. srpna 2018                                             ředitelka školy Mgr. Lenka Čoupková